Privacyverklaring

Stichting BBSO, gevestigd te Rosmalen, hierna te noemen: ‘Full Stage Collective´, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die door haar worden weergegeven via bovengenoemde website. Bezoekers van deze website worden in onderhavige privacyverklaring aangemerkt in de ‘jij’-vorm en worden als zodanig aangesproken. Primaire doelstelling is altijd om de dienstverlening aan Full Stage Collective vast te leggen en nimmer om persoonlijke gegevens ‘om de persoon’ vast te leggen c.q. te verspreiden.

Full Stage Collective verwerkt je persoonsgegevens, indien en voor zover je gebruik maakt van diensten, die door Full Stage Collective via haar website worden aangeboden of omdat je zelf diensten verleent aan Full Stage Collective via de door Full Stage Collective in het leven geroepen verenigingen, groeperingen of anderen en/of omdat je deze gegevens zelf aan Full Stage Collective hebt verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, die Full Stage Collective via haar website verwerkt:

De website van Full Stage Collective heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Full Stage Collective kan echter niet controleren, of een bezoeker jonger of ouder dan 16 jaar is. Full Stage Collective  veronderstelt de toestemming te hebben van ouders of voogd voor bezoekers, jonger dan16 jaar. Full Stage Collective raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn/worden  bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als iemand ervan overtuigd is, dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, stuur dan een mail aan info@fullstagecollective.nl, zodat het dagelijks bestuur deze informatie zo nodig kan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Full Stage Collective persoonsgegevens verwerkt:

Full Stage Collective verwerkt jouw persoonsgegevens, mede in het licht van geautomatiseerde besluitvorming.

Full Stage Collective neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat Full Stage Collective haar instemming daaraan heeft toegekend.

Hoe lang bewaart Full Stage Collective persoonsgegevens:

Full Stage Collective bewaart  persoonsgegevens voor een periode van 5 jaar, of zoveel langer als voor een historisch perspectief nodig is en alleen en uitsluitend voor dat doel.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Full Stage Collective deelt persoonsgegevens met degenen, die betrokken zijn bij de informatieverwerking. Ook werkt Full Stage Collective met een webhosting. Haar privacyverklaring staat hier:

(moet nog aangeleverd worden).

Voor cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt, geldt hetzelfde..

Full Stage Collective gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan onderhavige  website wordt opgeslagen in de browser van computer, tablet of smartphone. Full Stage Collective gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor, dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van de bezoeker onthouden worden. Cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Full Stage Collective cookies, die het surfgedrag van de bezoeker bijhouden, zodat Full Stage Collective op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij de bezoeker al geïnformeerd over deze cookies en hebben we zijn toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De bezoeker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de bezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens secretariaat inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die bij ons secretariaat aanwezig zijn in te zien, deze zo nodig te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Full Stage Collective en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent, dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou beschikbaar hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fullstagecollective.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en je burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Full Stage Collective zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Full Stage Collective wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Full Stage Collective neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan per mail contact op met info@fullstagecollective.nl

 

Deze verklaring is opgesteld conform de besluitvorming dienaangaande van Full Stage Collective d.d. 27 april 2018.